Cele Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia

CELE I METODY PRACY Stowarzyszenia:

1.      Zwiększanie efektywności i koordynacja działań zmierzających do rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie powiatu Kraśnik i miasta Kraśnik.

2.      Zapewnienie osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym, szczególnie od alkoholu, oraz ich rodzinom możliwości uzyskania trwałej trzeźwości.

3.      Działania na rzecz trzeźwości, profilaktyki, terapii i rehabilitacji problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

4.      Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych oraz umożliwienie wyrównania szans życiowych.

5.      Kształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu i środków zmieniających świadomość.

6.      Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu – rodzina, zakład pracy, środowisko.

7.      Propagowanie idei trzeźwości na terenie swojego działania, szczególnie wśród młodzieży.

8.      Profilaktyka i edukacja młodzieży w zakresie uzależnień.

9.      Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.      Udział w realizacji programów administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.

2.      Wdrażanie i ewaluację programów promocji zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji i resocjalizacji.

3.      Szkolenie aktywu organizacji pozarządowych (wolontariatu) oraz różnych grup zawodowych w zakresie efektywnych sposobów zapobiegania nadużywaniu substancji uzależnieniowych i skutkom ich działania.

4.      Organizowanie wymiany doświadczeń na szczeblu lokalnym i wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

5.      Współpraca ze służbą zdrowia, pomocą społeczną, Policją, sądami oraz innymi instytucjonalnymi formami związanymi w swoich funkcjach z problematyką uzależnień.

6.      Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ruchami społecznymi  i związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości.

7.      Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji na temat przyczyn, rozmiarów i sposobów zapobiegania nadużywaniu alkoholu.

8.      Promowanie w społeczeństwie zdrowego i trzeźwego modelu życia.

9.      Organizowanie obozów rehabilitacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, dla osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo, mających problemy przez alkohol.

10.  Organizacja wypoczynku połączonego z edukacją i profilaktyką dla młodzieży i innych grup społecznych potrzebujących wsparcia.

11.  Zbieranie środków finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia.

12.  Prowadzenie działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

13.  Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i prawnego.

14.  Aktywizacja osób uzależnionych i ich rodzin.

15.  Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych z udziałem nietrzeźwych kierowców i pieszych.

Date

22 styczeń 2015

Tags

Dokumenty

Odwiedź Nas:

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „UŚMIECH"

23-204 Kraśnik
ul. Władysława Sikorskiego 11
tel. (081) 884 49 23

Kontakt

Copyright © 2018 Stowarzyszenie Trzeźwościowe "UŚMIECH"

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?