Aktualności

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Jak  wygląda Procedura  Obowiązkowego Leczenia  Odwykowego osoby pijącej?

W jakich przypadkach można zastosować zobowiązanie do leczenia odwykowego?

Zobowiązaniu do leczenia odwykowego może być poddana osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nadużywa alkoholu (co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu) i sama nie wyraża chęci poddania się leczeniu. Osoba taka musi ponadto, w związku z nadużywaniem alkoholu, doprowadzać do:

-rozkładu życia rodzinnego,

-uchylania się od pracy,

-powodować demoralizację nieletnich,

-systematycznie zakłócać spokój lub porządek publiczny

Wystarczy, że zaistnieje jedna z powyższych sytuacji.

Wniosek  do Miejskiej Komisji może złożyć:

Członek najbliższej rodziny (który najlepiej zna skalę problemu i wie jak wygląda sytuacja rodzinna). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Szkoła, Ośrodek Zdrowia itp. Również osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do MOPS, gdzie uzyska pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu , zgłaszający wypełnia wniosek, zawierający dane zgłaszanej osoby. Składający wniosek może zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby nadużywającej alkoholu. Ponadto w przypadku skierowania sprawy do Sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca może występować w Sądzie jako świadek.

Procedura

Na podstawie złożonego wniosku, Miejska Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę określony jest w zaproszeniu, które przesyłane jest listem poleconym.

     Jeżeli osoba chce podjąć leczenie.

Dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu. Osoba, która dobrowolnie podjęła leczenie w wybranym przez siebie Ośrodku, nie jest pozostawiona sama sobie, gdyż zobowiązana jest do zgłaszania się na posiedzenia Komisji  z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Takie osoby zawsze są informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia i zaniedbania dostarczania zaświadczeń o kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu.

    Jeżeli osoba zaproszona na spotkanie oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia.

W takiej sytuacji osoba zawsze kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to lekarz psychiatra i psycholog). Badanie jest bezpłatne.  Wynik badania jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed Sądem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, wówczas kolejny raz motywuje się ją do leczenia. W przypadku, gdy osoba nie chce podjąć leczenie dobrowolnie, to zastosowanie ma kierowanie wniosku o obowiązkowym poddaniu się leczeniu, do Sądu.

Procedura sądowego zastosowania obowiazku do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

      *   jeżeli, mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie, dana osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia;

      *  jeżeli osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na przedmiotowe badanie.
(Komisja również kieruje sprawę do Sądu – Komisja bowiem nie ma możliwości zmuszenia kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje Sądowi);

       *  jeżeli osoba w ogóle nie zgłosi się na rozmowę motywacyjną (zaproszenie na rozmowę wysyłane jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane przez Pocztę);

       *  jeżeli osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie.

Jak wygląda procedura sądowa w sprawie o zastosowania obowiązku do leczenia odwykowego?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy, według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której sprawa ma dotyczyć. Sprawa toczy się w postępowaniu nieprocesowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku o zastosowanie obowiązku do leczenia odwykowego. Do wniosku  dołącza się dotychczasową dokumentację oraz opinię biegłego, jeśli taka już została wydana. Jeśli wniosek  nie był poprzedzony opinią biegłego, sąd zarządza poddanie się osoby, której postępowanie dotyczy, badaniu przez biegłego. Sąd, jeśli biegły uzna to za konieczne, może poddać tę osobę obserwacji w zakładzie przez okres 2 tygodni, w wyjątkowych wypadkach okres ten może być wydłużony do 6 tygodni.

Sąd przed wydaniem postanowienia wysłuchuje osobę, która ma zostać poddana leczeniu.

Sąd  może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

·         oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,

·         orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni), lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym czyli szpitalu).

Jeśli osoba nie stawia się do sądu, na przepisane badania, lub uchyla się od obowiązku poddania się leczeniu, sąd może nakazać obowiązkowe doprowadzenie jej przez Policję.

Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia Sądu.

Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora

Zawsze należy pamiętać, że:

Leczenie, badanie przez biegłego, postępowanie przed Sądem –  dla osoby uzależnionej jest bezpłatne.

Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu precyzuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz 1356 z późn. zm.).

Wniosek o  zobowiązanie do leczenia odwykowego można zgłaszać:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Grunwaldzka 4a
23-204 Kraśnik
tel./fax 81 825 41 35

www.uzaleznienia.krasnik.pl