Aktualności

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

dniu 14.02.2020 r w Stowarzyszeniu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Program Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie i powitanie zgromadzonych;
 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia;
 3. Wybór protokolanta;
 4. Ustalenie kworum;
 5. Przedstawienie porządku spotkania;
 6. Przyjęcie porządku zgromadzenia;
 7. Sprawozdanie merytoryczne za okres od dn. 11.08.2017 r. do 14.02.2020 r.;
 8. Sprawozdanie finansowe za okres od dn. 01.01.2019 r. do 14.02.2020 r.;
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 10. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 11. Dyskusja;
 12. Udzielenie Absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 13. Wybory do Zarządu na nową kadencję;
 14. Wybory do Komisji Rewizyjnej;
 15. Wybór delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Lubelskiego w dn. 16.02.2020;
 16. Tematy inne;
 17. Przyjęcie uchwał i wniosków;
 18. Zakończenie Zgromadzenia.


  Na podstawie listy obecności stwierdzono, że frekwencja na posiedzeniu wynosi 65% wszystkich uprawnionych do głosowania członków. Co w konsekwencji daje prawomocność Walnego Zgromadzenia do podejmowania Uchwał.

  Sprawozdanie z merytoryczne za okres 11.08.2017 r. – 14.02.2020 r. przedstawił Prezes kol. Marek Korpas.Sprawozdanie Finansowe za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. przedstawiła Księgowa Stowarzyszenia kol. Wiesława Kozłowska.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  przedstawił Przewodniczący Komisji kol. Mirosław Golianek.

  Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przy 2 głosach wstrzymujących się udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi

  Nowy Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:Marek Korpas – Prezes,
  Dariusz Ponieważ V-ce Prezes,
  Grażyna Krusińska – Skarbnik,
  Joanna Wojtuszkiewicz-Surdacka – Sekretarz,
  Teresa Burek – Członek Zarządu.

  W głosowaniu tajnym do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję wybrani zostali kol.: Grzegorz Kucaj, Mirosław Golianek, Agata Pietrzyk.Podczas zarządzonej przerwy Komisja Rewizyjna ukonstytuował się następująco:Agata Pietrzyk – Przewodniczący,
  Grzegorz Kucaj – Członek,
  Mirosław Golianek – Członek.

  Uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatami  na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Lubelskiego w dn. 16.02.2020 wybrani zostali kol. Marek Korpas i Dariusz Ponieważ.


  Kol. Jan Nieściur podziękował za możliwość bycia w Zarządzie Stowarzyszenia przez 20 lat.Kol. Zygmunt Jędrak podziękował za możliwość pracy w Zarządzie i życzył nowemu Zarządowi owocnej współpracy.