Aktualności

Stowarzyszenie abstynenckie/trzeźwościowe

– jest podstawową formą organizacyjno-prawną, przewidzianą w celu realizacji konstytucyjnego prawa swobody zrzeszania się.
Jego działalność opiera się na ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r., poz. 713),
która określa, iż jest ono dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Po spełnieniu wymogów formalno-prawnych i wpisaniu do rejestru zyskuje osobowość prawną i staje się podmiotem formalnym.
Każde stowarzyszenie posiada własne, szczegółowe obszary działalności, które są zapisane w statucie.

Działalność stowarzyszeń abstynenckich obejmuje dwa główne nurty:
wewnętrzny – na rzecz swoich członków, ich rodzin i innych osób, które do nich trafiają
oraz
zewnętrzny – na rzecz społeczności lokalnej.
Podejmowane przez stowarzyszenia abstynenckie działania obejmują następujące obszary:
● trzeźwościowy (w tym rehabilitacyjny);
● pomocowy (w tym interwencyjny) na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia;
● kulturalno-towarzyski, promujący zdrowy i trzeźwy styl życia, ukierunkowany na członków stowarzyszenia i ich rodziny m.in. poprzez spełnienie różnorodnych ról społecznych
i aktywności bez alkoholu;
● współpracy, współdziałania na rzecz i ze społecznością lokalną;
● współpracy z innymi organizacjami i instytucjami;
● promocji realizowanych działań.

Stowarzyszenia abstynenckie podejmują aktywności ukierunkowane na wspieranie abstynencji i trzeźwienia,
pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi, motywowanie ich do leczenia odwykowego.
Podejmują też interwencje wobec osób z problemem alkoholowym. Organizują różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne skierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin, ucząc umiejętności psychologicznych,
społecznych i praktycznych. Oddziaływania te są niezwykle istotnym elementem w procesie zdrowienia.
Zapobiegają one wykluczeniu społecznemu i zapewniają integrację społeczną osobom z problemem alkoholowym.
Warto podkreślić, że działania realizowane w stowarzyszeniach nakierowane są na wspieranie rodzin.
Stowarzyszenia są miejscem, w którym rodziny mogą podjąć wspólnie trud odbudowywania więzi i relacji utraconych w trakcie choroby.

Stowarzyszenia prowadzą również niezwykle ważne działania z zakresu promowania zdrowego i trzeźwego stylu życia dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Najczęściej spotykane formy to sport, turystyka, wspólne wyjazdy, organizowanie „dni trzeźwości”, festynów czy wspólnych spotkań tematycznych. Różnorodne aktywności mają na celu nie tylko propagowanie trzeźwości, ale także pełnią ważną funkcję promocji i integracji działań samych stowarzyszeń.

Kolejnym ważnym nurtem w pracy stowarzyszeń powinna być ich wspierająca rola w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W celu podniesienia efektywności i jakości działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie, a także porządkowania i stabilizowania zasad współpracy pomiędzy samorządem a stowarzyszeniami abstynenckimi, Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wdrożyła program
„Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich”.
Spełnienie standardów jest potwierdzane Certyfikatem spełnienia standardów, który przyznaje się na czas określony.
Jego przedłużenie wymaga ponownego przejścia procedury oceny.
Każdego roku przyznawane są kolejne certyfikaty stowarzyszeniom, które spełniają na odpowiednim poziomie standardy działań.
źródło: PARPA