Aktualności

Trochę historii…

Cel.7.7. Utworzenie punktu interwencyjnego dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu.

 1. Nazwa projektu

  „Punkt interwencyjny dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu “UŚMIECH
 • Cele projekt.
  Cel ogólny:
  – otoczenie wsparciem osoby bezdomne będące pod wpływem alkoholu, pozostające bez schronienia, szczególnie w okresie zimowym, jak również przez cały rok.
  Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie możliwości toalety i przeprania brudnej odzieży, co ograniczy rozprzestrzenianie się insektów i chorób,
 • Propagowanie zdrowych wzorców etycznych i moralnych,
 • Rozwiązywanie problemów dnia codziennego bez użycia środków psychoaktywnych,
 • Informacja o chorobie alkoholowej i możliwości skorzystania z grup samopomocowych,
 • Zwiększanie świadomości o chorobie alkoholowej wśród ludzi pijących nadmiernie i szkodliwie,
 • Nakłonienie do leczenia odwykowego,
 • Pomoc w wychodzeniu z bezdomności,
 • Edukacja wolontariuszy-członków Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Uśmiech”.
 1. Uzasadnienie projektu. Nawiązanie do sytuacji społecznej i odniesienie się do problemów.
  Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Uśmiech”, znając potrzeby w zakresie świadczenia pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i bezdomnym zwraca się z propozycją zorganizowania na terenie miasta Kraśnika punktu interwencyjnego dla takich osób, w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego i pomocy im w wychodzeniu
  z bezdomności a także w integracji ze społecznością lokalną.

 2. Beneficjenci projektu.

Osoby bezdomne z powiatu Kraśnik, ubogie, uzależnione od alkoholu, będące pod wpływem alkoholu zgłaszające się do Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Policji lub bezpośrednio do członków Stowarzyszenia „Uśmiech”.

 1. Podmioty zaangażowane w realizacją projektu.
  Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Uśmiech” w Kraśniku w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku, PCPR w Kraśniku , Urzędem Miasta Kraśnik, gminami powiatu kraśnickiego, Komendą Powiatową Policji w Kraśniku, Strażą Miejską w Kraśniku , MOPS
  w Kraśniku.
 2. Wymiar czasowy projektu.

Lata 2009 – 2014

Niestety. Oprócz Stowarzyszenia, nikt nie był zainteresowany.