Cele stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia

CELE I METODY PRACY Stowarzyszenia:

1. Zwiększanie efektywności i koordynacja działań zmierzających do rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie powiatu Kraśnik i miasta Kraśnik.

2. Zapewnienie osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym, szczególnie od alkoholu, oraz ich rodzinom możliwości uzyskania trwałej trzeźwości.

3. Działania na rzecz trzeźwości, profilaktyki, terapii i rehabilitacji problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

4. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych oraz umożliwienie wyrównania szans życiowych.

5. Kształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu i środków zmieniających świadomość.

6. Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu – rodzina, zakład pracy, środowisko.

7. Propagowanie idei trzeźwości na terenie swojego działania, szczególnie wśród młodzieży.

8. Profilaktyka i edukacja młodzieży w zakresie uzależnień.

9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Udział w realizacji programów administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.

2. Wdrażanie i ewaluację programów promocji zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji i resocjalizacji.

3. Szkolenie aktywu organizacji pozarządowych (wolontariatu) oraz różnych grup zawodowych w zakresie efektywnych sposobów zapobiegania nadużywaniu substancji uzależnieniowych i skutkom ich działania.

4. Organizowanie wymiany doświadczeń na szczeblu lokalnym i wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

5. Współpraca ze służbą zdrowia, pomocą społeczną, Policją, sądami oraz innymi instytucjonalnymi formami związanymi w swoich funkcjach z problematyką uzależnień.

6. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ruchami społecznymi  i związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości.

7. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji na temat przyczyn, rozmiarów i sposobów zapobiegania nadużywaniu alkoholu.

8. Promowanie w społeczeństwie zdrowego i trzeźwego modelu życia.

9. Organizowanie obozów rehabilitacyjno – terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, dla osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo, mających problemy przez alkohol.

10. Organizacja wypoczynku połączonego z edukacją i profilaktyką dla młodzieży i innych grup społecznych potrzebujących wsparcia.

11. Zbieranie środków finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia.

12. Prowadzenie działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

13. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i prawnego.

14. Aktywizacja osób uzależnionych i ich rodzin.

15. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych z udziałem nietrzeźwych kierowców i pieszych.