Statut

Statut

 

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „UŚMIECH”

23-204 Kraśnik, ul. Gen. W. Sikorskiego 11,

Tel. 81 884 49 23

 

STATUT

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „UŚMIECH”

 

Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu i ich rodzin oraz przeciwdziała alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych i innych niedających sobie rady w życiu codziennym z powodu ryzykownego, nadmiernego, bądź nałogowego picia alkoholu lub używania innych środków psychoaktywnych. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, pracuje na rzecz integracji i reintegracji społecznej. Propaguje w społeczeństwie zdrowy styl życia jako sposób przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

ROZDZIAŁ   I  –  POSTANOWIENIA   OGÓLNE.

 • § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Uśmiech” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem, jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów:

 • 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
 • 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 – Brzmienie od 1 stycznia 2013r.).
 • 2

Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy – ST „Uśmiech”.

 • § 3
 1. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Kraśniku.
 2. Stowarzyszenie rozwija działalność szczególnie z uwzględnieniem miasta, gminy i powiatu Kraśnik.
 3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
 • § 4

Stowarzyszenie może tworzyć swoje filie i/lub oddziały punkty konsultacyjne na terenie powiatu Kraśnik.

 • § 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

 • § 6

Stowarzyszenie ma prawo używać oznak, znaków i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 • § 7
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej lub działalności odpłatnej.
 4.      a) organizacji trzeźwościowych spotkań integracyjnych;
 5.      b) organizacji wyjazdów oraz wypoczynku profilaktyczno – terapeutycznego;
 6.      c) organizacji szkoleń.
 7. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego

 

ROZDZIAŁ  II – CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • § 8

Cele Stowarzyszenia:

 1. Zwiększanie efektywności i koordynacja działań zmierzających do rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie powiatu Kraśnik i miasta Kraśnik.
 2. Zapewnienie osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym, szczególnie od alkoholu, oraz ich rodzinom możliwości uzyskania trwałej trzeźwości.
 3. Działania na rzecz trzeźwości, profilaktyki, terapii i rehabilitacji problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego – profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
 5. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych oraz umożliwienie wyrównania szans życiowych.
 6. Kształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu i środków zmieniających świadomość.
 7. Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu – rodzina, zakład pracy, środowisko.
 8. Propagowanie idei trzeźwości na terenie swojego działania, szczególnie wśród młodzieży.
 9. Profilaktyka i edukacja młodzieży w zakresie uzależnień.
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Udział w realizacji programów administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.
 2. Wdrażanie i ewaluację programów promocji zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji i resocjalizacji.
 3. Szkolenie aktywu organizacji pozarządowych (wolontariatu) oraz różnych grup zawodowych w zakresie efektywnych sposobów zapobiegania nadużywaniu substancji psychoaktywnych i skutkom ich działania.
 4. Organizowanie wymiany doświadczeń na szczeblu lokalnym i wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.
 5. Współpraca ze służbą zdrowia, pomocą społeczną, Policją, sądami oraz innymi instytucjonalnymi formami związanymi w swoich funkcjach z problematyką uzależnień.
 6. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ruchami społecznymi i związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości.
 7. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji na temat przyczyn, rozmiarów i sposobów zapobiegania nadużywaniu alkoholu.
 8. Promowanie w społeczeństwie zdrowego i trzeźwego modelu życia.
 9. Organizowanie obozów rehabilitacyjno – terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, dla osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo, mających problemy przez alkohol.
 10. Organizacja wypoczynku połączonego z edukacją i profilaktyką dla młodzieży i innych grup społecznych potrzebujących wsparcia.
 11. Zbieranie środków finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 12. Prowadzenie działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.
 13. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i prawnego.
 14. Aktywizację społeczno-zawodową osób uzależnionych i ich rodzin. 15. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych z udziałem nietrzeźwych kierowców i pieszych.

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • § 9
 1. Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, regulaminów i zarządzeń władz Stowarzyszenia.
 2. Każdy członek i kandydat zobowiązany jest do zachowania na zewnątrz tajemnicy, co do osobistych i rodzinnych faktów dotyczących innych członków i kandydatów oraz uczestników grup spotkaniowych i rehabilitacyjnych, z którymi to faktami zapoznał się podczas pracy Stowarzyszenia.
 • § 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
 • § 11
 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która przyjmuje zasadę całkowitej abstynencji od używania napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych oraz zobowiązuje się przyczyniać do społecznej akceptacji tej zasady.
 2. Członek zwyczajny musi przejść 1 miesięczny okres kandydacki. Warunkiem zaliczenia okresu kandydackiego jest utrzymanie całkowitej abstynencji od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, czynny udział we wskazanej przez Zarząd grupie o charakterze terapeutyczno – edukacyjnym oraz innych formach pracy Stowarzyszenia. W przypadku złamania abstynencji w tym czasie, okres kandydacki liczony jest od początku i nie może trwać dłużej niż jeden rok.
 3. Kandydat na członka Stowarzyszenia musi przejść rozmowę wstępną z Zarządem Stowarzyszenia, która decyduje o jego przyjęciu.
 4. Uchwałę o przyjęciu kandydata podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 • § 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru Władz Stowarzyszenia,
 2. brać udział w pracach Stowarzyszenia, używać jego oznak,
 3. zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań statutowych,
 5. korzystać z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia.
 • § 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie założeń Statutu i jego postanowień,
 2. przestrzeganie regulaminów i zarządzeń,
 3. sumienne wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. realizowanie na co dzień i propagowanie idei trzeźwości w społeczeństwie,
 5. regularne opłacanie składek członkowskich,
 6. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 7. przestrzeganie abstynencji.
 • § 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca wsparcie materialne lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji. Członek wspierający (w przypadku osób prawnych) działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego pełnomocnika.

 • § 15

Członkowie wspierający mają prawa określone w §12 za wyjątkiem punktu 1.

 • § 16

Do obowiązków członka wspierającego należą: postanowienia § 13 pkt. 1 i 2 oraz realizacja ustaleń deklaracji wsparcia materialnego lub rzeczowego na rzecz Stowarzyszenia.

 • § 17

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, którym taką godność nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji założeń statutowych.

 • § 18

Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 12.

Zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. Członek honorowy ma obowiązek realizować na co dzień i propagować ideę trzeźwości.

 • § 19

Członkostwo wygasa wskutek:

 1. Zwyczajne

 

 1. a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. b) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia i nie przestrzegania statutu Stowarzyszenia. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu;
 3. c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu;
 4. d) świadomego działania szkodliwego wobec Stowarzyszenia lub jego poszczególnych członków, bądź podrywania autorytetu Stowarzyszenia i jego władz. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu;
 5. e) nie uczestniczenie w 6 kolejnych zebraniach społeczności Stowarzyszenia bez usprawiedliwienia. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu;
 6. f) wejścia w kolizję z prawem i skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa, oprócz nie umyślnych, w czasie przynależności do Stowarzyszenia. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu;
 7. g) złamania abstynencji. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu;
 8. h) namawiania innych członków Stowarzyszenia do złamania abstynencji. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu;
 9. i) na wskutek śmierci członka.

 

 1. Wspierające

 

 1. a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. b) skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utrata osobowości prawnej;
 3. c) na wskutek śmierci członka.

 

 1. Honorowe

 

 1. a) dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. b) świadomego, szkodliwego działania wobec Stowarzyszenia lub jego poszczególnych członków, bądź podrywania autorytetu Stowarzyszenia i jego władz;
 3. c) członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 4. d) na wskutek śmierci członka.
 • § 20
 1. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością głosów.
 2. Uchwała Zarządu o wykluczeniu Członka Stowarzyszenia musi zawierać uzasadnienie ipouczenie o możliwości odwołania się od decyzji do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
 3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 4. Wykluczeni Członkowie ponowny staż kandydacki mogą rozpocząć po 6 miesiącach, decyzją Zarządu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • § 21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Statutowym organem kontroli i nadzoru jest Komisja Rewizyjna.
 • § 22

Kadencja Władz trwa 3 lata.

 • § 23
 1. uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy (50%) osób uprawnionych do głosowania o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej,
 2. uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zgodnie z § 23 pkt. 1 w I-szym terminie, a w II terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania,
 3. w wypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Obrad,
 4. Zarząd lub Komisja Rewizyjna, mogą dokooptować nowych członków do swojego składu w miejsce tych, którzy uchylają się od brania udziału w ich pracy lub 3-y miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności na ich zebraniach. Liczba członków dokooptowanych do władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 • § 24
 1. najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie,
 2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia udział biorą:
 • Członkowie zwyczajni i honorowi z prawem wyborczym;
 • Kandydaci na członków Stowarzyszenia bez prawa wyborczego;
 • Inne zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia osoby, w tym członkowie wspierający z głosem doradczym.
 • § 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo- wyborczy, a jego termin, miejsce odbycia i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

 • § 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu, albo na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu, który winien zebrać się w terminie tygodniowym, ustalić termin i miejsce Zgromadzenia z tym, że termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może być krótszy niż 2 tygodnie.

 • § 27

Walne Zgromadzenie, które nie dojdzie do skutku w I-szym terminie z powodu braku quorum, może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w II terminie, tj. po upływie 30 min. od wyznaczonej dla I-go terminu godziny.

 • § 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium ustępującym Władzom na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 2. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
 5. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,
 6. uchwalanie zmiany Statutu Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 8. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 9. zaakceptowanie propozycji Zarządu lub Rady Programowej w sprawie merytorycznej pracy Stowarzyszenia,
 10. odwołanie Zarządu,
 11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 • § 29

Stowarzyszenie może powołać Radę Programową.

 1. Rada Programowa Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków Stowarzyszenia,
 2. członkowie Rady Programowej wybierani są przez Walne Zgromadzenie,
 3. w skład Rady Programowej wchodzą wyłącznie członkowie Stowarzyszenia,
 4. Rada Programowa posiada kompetencje o charakterze pomocniczo-doradczym.
 • § 30
 1. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Zarząd wybiera spośród swojego grona Prezesa Zarządu, Skarbnika i Sekretarza lub Prezesa Zarządu, Vice Prezesa Zarządu, Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu. W przypadku wyboru 3 osobowego Zarządu dopuszcza się łączenie funkcji skarbnika i sekretarza.
 2. W przypadku ustąpienia, skreślenia lub wykluczenia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania członków z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 3. Na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • § 31

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja rocznych i okresowych planów,
 2. realizacja zaleceń i uchwał Walnego Zgromadzenia,
 3. przygotowywanie okresowych sprawozdań z pracy Stowarzyszenia,
 4. przygotowywanie Walnych Zgromadzeń,
 5. podejmowanie uchwał, ustalanie regulaminów i zarządzeń,
 6. prowadzenie ewidencji, zbieranie składek,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia,
 8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami,
 9. uchwalanie szczegółowych okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 11. uchwały, zarządzenia i regulaminy Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa Zarządu lub jego zastępcy.
 • § 32

W razie potrzeby Zarząd może tworzyć Komisje. Członkami tych Komisji mogą być osoby spoza Zarządu, ale ich przewodniczący zostają członkami Zarządu na czas trwania pracy Komisji.

 • § 33

Zebrania Zarządu winny odbywać się według potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Z posiedzeń Zarządu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania.

 • § 34

Prezes Zarządu kieruje bieżącą pracą Zarządu i pracą Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia.

 • § 35

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zgromadzeniu w składzie 3-osobowym i wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 • § 36

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:

 1. kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 2. przeprowadza kontrolę przynajmniej raz w roku, składa sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu, a także ewentualne wnioski i terminy usunięcia uchybień,
 3. składa wnioski w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 4. Komisja przyjmuje od członków Stowarzyszenia wszelkie wnioski i zażalenia,
 5. kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne finanse Stowarzyszenia,
 6. składa wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków zarządu.
 7. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, oraz prawo wglądu do wszelkich dokumentów,
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 • § 37
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze,
 2. Na fundusze składają się:
 3. a) wpływy ze składek członkowskich.
 4. b) subwencje i dotacje.
 5. c) wpływy z nieodpłatnej i odpłatnej działalności Statutowej.
 6. d) zapisy i darowizny.
 7. e) inne wpływy.
 8. Środki na działalność statutową Stowarzyszenia pochodzą z darowizn, zapisów, dotacji budżetowych i pozabudżetowych oraz innych źródeł,
 9. Zabrania się:
 10. a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych – osobami bliskimi.
 11. b) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 12. c) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutu Stowarzyszenia.
 13. d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 • § 38

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Tryb i formy prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 • § 39

Do ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu działający łącznie ze Skarbnikiem lub Członkiem Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V – ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 • § 40

Uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 • § 41

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, to Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną. Uchwała ta może być podjęta wg § 23 i § 27 Statutu.

 

Niniejszy Statut Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Uśmiech” wchodzi w życie  z dniem uchwalenia przeze Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia w dniu 22.03.2018 r.

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 1. Prezes Zarządu – Marek Korpas …………………
 2. Wiceprezes Zarządu – Teresa Burek …………………
 3. Skarbnik – Jan Nieściur …………………
 4. Sekretarz – Agata Pietrzyk …………………
 5. Członek Zarządu – Zygmunt Jędrak …………………